Klachtenregeling

Nadat tijdens het intakegesprek uw zaak uitvoerig met Amica Advocatuur is besproken, volgt de bevestiging van uw opdracht met de gemaakte afspraken in een opdrachtbevestiging. Deze opdrachtbevestiging wordt door u en Amica Advocatuur ondertekend zodat voor beiden duidelijk is wat de bedoeling is. Na ondertekening wordt met de werkzaamheden begonnen. Wat staat er zoal in de opdrachtbevestiging:

– een omschrijving van uw probleem of geschil

– wat Amica Advocatuur voor u daarin kan betekenen. Het te volgen traject

– de vraag of u al dan niet recht heeft op een toevoeging (zie www.rechtsbijstand.nl)

– het uurtarief en de overige kosten die u kan verwachten

– de wijze van declareren

– toepasselijkheid klachtenregeling

– de beperking aan de aansprakelijkheid van Amica Advocatuur

Na ondertekening van deze opdrachtbevestiging hoopt Amica Advocatuur op een prettige samenwerking met u. 

Klachtenregeling: traject

Mocht het toch voorkomen dat u niet tevreden bent over de dienstverlening of de hoogte van de declaratie van Amica Advocatuur dan geldt er eerst een interne klachtenregeling. Die houdt in dat u uw klacht kunt neerleggen bij mr. Kwakman, die uw zaak behandelt. Zij probleert in overleg met u tot een oplossing te komen. De uitkomst wordt schriftelijk vastgelegd.

Mocht de interne klachtenregeling voor u niet tot een bevredigend resultaat leiden dan is Amica Advocatuur voor die gelegenheid aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Na het overlg met mr. Kwakman heeft u 12 maanden de gelegenheid om het geschil voor te leggen aan deze instantie. De Geschillencommissie doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis bij zakelijke clienten en in de vorm van een bindend advies bij particulieren. Amica Advocatuur kan zelf ook onbetaalde declaraties voorleggen aan de Geschillencommissie.

Voor alle opdrachten aan Amica Advocatuur geldt een beperking van aansprakelijkheid. Deze houdt in dat de aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het verzekerde bedrag in het voorkomende geval. Is uw geval niet verzekerd dan is de schadevergoeding beperkt tot de hoogte van het totaal aan de betaalde declaraties.

De geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Dit is op te vragen bij de Secretaris Geschillencommissie Advocatuur, Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag, telefoonnummer: 070 – 3105310 (postbus 90600, 2509 LP Den Haag).

 

Gratis intake

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact op voor een geheel vrijblijvend en GRATIS intakegesprek!

Uit elkaar

Echtscheiding en samenwonen

Lees verder

De kinderen

Uit elkaar, ook hun zorg

Lees verder

Mediation

Goede afspraken onder begeleiding

Lees verder

Procedure

Vechten voor uw belang

Lees verder

© 2018 Amica Advocatuur Aambeeldstraat 2BB / 1135 GC Edam Postbus 3 / 1135 ZC Edam Telefoon: 0299-31 50 50 E-mail: info@amica-advocatuur.nl